Medycyna Estetyczna - regulamin


 

         REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU LECZNICZEGO

       Green Beauty Clinique Sp. z o. o.

       

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Green Beauty Clinique Sp. z o.o., uchwalonym przez Zarząd Green Beauty Clinique Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654), w zakresie określonym art. 24 w/w ustawy.

§ 2

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Green Beauty Clinique Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
 2. Green Beauty Clinique Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000876269.
 3. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Centrum Medyczne, o numerze REGON: 387809167-00014, zwanym dalej: „Centrum Medyczne Green Beauty Clinique”.

§ 3

Podmiot leczniczy działa na podstawie:

 1. powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 3. regulaminu organizacyjnego.

§ 4

Regulamin organizacyjny Centrum Medyczne Green Beauty Clinique określa w szczególności:

 1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń,

 

 

 1. organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego Centrum Medyczne Green Beauty Clinique oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami,
 2. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 3. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
 4. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz ich wysokość,
 5. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,
 6. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi w zakładzie leczniczym oraz jednostkami powiązanymi.

 

Miejsce udzielania świadczeń

§ 5

 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach Centrum Medycznego, mieszczącego się pod adresem:

 

41- 500 Chorzów, ul. Młyńska 2

 

 1. Udzielanie przez Centrum Medyczne Green Beauty Clinique ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych może odbywać się tylko w pomieszczeniach zakładu leczniczego.
 2. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique może udzielać świadczeń, innych niż zdrowotne, w jednostkach powiązanych z zakładem leczniczym.

 

Cele i zadania podmiotu

§ 6

 1. Celem głównym Centrum Medyczne Green Beauty Clinique jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 2. Do zadań Centrum Medyczne Green Beauty Clinique należy, w szczególności, udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki lekarskiej oraz opieki pielęgniarskiej w warunkach ambulatoryjnych.

 

 

 

 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 7

 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Zakres świadczeń udzielnych przez Centrum Medyczne Green Beauty Clinique obejmuje:
 1. leczenie ambulatoryjne specjalistyczne,
 2. rehabilitację ambulatoryjną,
 3. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
 4. oświatę i promocję zdrowia,
 5. rehabilitację medyczną,
 6. fizjoterapię,
 7. pielęgniarstwo zachowawcze,
 8. pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 9. promocję zdrowia i edukację zdrowotną,
 10. inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe,
 11. produkty lecznicze - pozostałe wyroby. 

 

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu podmiotu leczniczego oraz jednostkami powiązanymi

§ 8

 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique kierowane jest przez Zarząd w składzie: 
 1. Prezes Zarządu – Katarzyna Necelska, 
 2. Członek Zarządu – Beata Błaszczak, 

zwany dalej Zarządem.

 1. Każdy członek Zarządu może reprezentować Centrum Medyczne Green Beauty Clinique samodzielnie.
 2. Zarząd Centrum Medyczne Green Beauty Clinique wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, z zastrzeżeniem następnych ustępów niniejszego paragrafu, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje Centrum Medyczne Green Beauty Clinique na zewnątrz.
 3. Zarząd Centrum Medyczne Green Beauty Clinique kieruje podmiotem leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Zarząd Centrum Medyczne Green Beauty Clinique może powoływać i odwoływać kierowników poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych.

 

 

 1. W przypadku powołania kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych, Zarząd Centrum Medyczne Green Beauty Clinique określi, na piśmie, zakres ich obowiązków oraz udzieli im stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
 2. Podczas nieobecności Zarządu Centrum Medyczne Green Beauty Clinique, zastępuje go Kierownik Opieki Medycznej lub, w razie jego nieobecności, inny upoważniony przez Zarząd pracownik.

 

Struktura organizacyjna

§ 9

 1. W skład podmiotu leczniczego - Centrum Medycznego Green Beauty Clinique wchodzi jednostka organizacyjna:
 1. Centrum Medyczne ul. Młyńska 2 , 41-500 Chorzów wraz z następującymi komórkami organizacyjnymi:
 1. Zarząd,
 2. Kierownik Opieki Medycznej,
 3. Kieorwnik ds. Administracyjnych,
 4. Gabinet Fizjoterapii,
 5. Gabinet Dermatologiczny,
 6. Gabinet Zabiegowy,
 7. Gabinet Dietetyczny,
 8. Recepcja,
 9. Zespół Sprzątający,
 10. Administracja.
 1. Schemat struktury organizacyjnej Centrum Medyczne Green Beauty Clinique przedstawia Załącznik nr 1.

 

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania

§ 10

Do zdań komórek organizacyjnych wymienionych w §  9 ust. 1 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych, a także realizacja zadań wspomagających udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

§ 11

 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Centrum Medyczne Green Beauty Clinique oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostycznym i gospodarczym.
 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Zarząd Centrum Medyczne Green Beauty Clinique, Kierownik Opieki Medycznej, bądź inne osoby wyznaczone przez Zarząd.
 3. Współdziałanie, o którym mowa w ustępie poprzednim, odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 12

 1. Zakres działania oraz zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Centrum Medyczne Green Beauty Clinique ujawnia na stronie internetowej www.klinika-laserowa.pl.
 2. Do zadań Kierownika Opieki Medycznej należy w szczególności:
 1. organizacja pracy pozostałych komórek i jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie dokumentacji administracyjno-finansowej,
 3. rozpatrywanie skarg pacjentów,
 4. nadzór nad wydawaniem leków, środków i materiałów medycznych,
 5. prowadzenie szkoleń,
 6. kontrola pracy komórek i podległego personelu,
 1. Do zadań Recepcji należy w szczególności realizacja zadań, o których mowa w § 16.
 2. Do zadań Zespołu Sprzątającego należy:
  1. utrzymanie czystości wszystkich pomieszczeń,
  2. dezynfekcja powierzchni,
  3. zbieranie odpadów.
 3. Do zadań poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Centrum Medyczne Green Beauty Clinique innych, niż wskazane w ust. 2-4 niniejszego paragrafu, należy udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług, we właściwych dla nich rodzajach i specjalnościach

 

 

 

 

 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 13

 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. 
 2. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique może udzielać świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938), na podstawie i w zakresie określonym zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
 3. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Centrum Medyczne Green Beauty Clinique nie pobiera opłat od pacjentów, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.

§ 14

 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych zakładzie leczniczym podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonując zawód medyczny, posiadające ważne prawo wykonywania zawodu, posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone właściwymi dyplomami, świadectwami lub certyfikatami.

§ 15

 1. Świadczenia udzielane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00 ewentualnie w soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00.
 2. Harmonogram udzielania świadczeń przez komórki i jednostki organizacyjne podawany jest do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Centrum Medyczne Green Beauty Clinique i na stronie www.klinika-laserowa.pl.

§ 16

 1. W celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum Medyczne Green Beauty Clinique, pacjent winien dokonać rejestracji. 

 

 

 1. Rejestracji może dokonywać:
 1. osobiście w Recepcji,
 2. telefonicznie pod numerem Recepcji – 32 246-61-11,
 3. przez osoby trzecie w sposób określony  wyżej.
 1. Przy rejestracji z zastrzeżeniem, § 19 ust. 1, pacjent winien podać następujące dane:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. świadczenie zdrowotne, z jakiego chce skorzystać, w szczególności specjalizację lekarza,
 3. konieczne dane osobowe np. PESEL.
 1. Pacjent niezwłocznie informowany jest o terminie udzielenia świadczenia oraz gabinecie lekarskim lub zabiegowym, do którego winien się zgłosić.
 2. Pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie winien zgłosić się do przyjęcia we wskazanym gabinecie.
 3. Pacjent ma prawo od uzyskania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących metod diagnostycznych, rozpoznania i proponowanego leczenia.
 4. Pacjent składa pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu lub udostępnienia na informatycznym nośniku danych i pozyskiwania wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków dokumentacji medycznej pacjenta za jego życia lub po śmierci, względnie odmowie udzielenia takiego upoważnienia.

§ 17

 1. Na każdym etapie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do złożenia skargi. 
 2. Skarga może zostać złożona w formie ustnej lub pisemnej.
 3. Skargi można składać do Kierownika Opieki Medycznej, osobiście w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00 lub pisemnie na adres siedziby Centrum Medyczne Green Beauty Clinique.
 4. Skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia wpływu na piśmie. 

§ 18

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.
 2. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań.

 

 

 

 

 

 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje  natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ani uzależniać  jego udzielenia od uprzedniego uiszczenia opłaty.
 2. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
 3. Lekarze Centrum Medyczne Green Beauty Clinique kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.
 4. Lekarze Centrum Medyczne Green Beauty Clinique kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.

 

Szczególne zasady postępowania przy rejestracji pacjentów uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

§ 19

 1. W przypadku pacjentów, o których mowa w  § 21 ust. 2, za zgodą pacjenta, przy rejestracji wpisuje się:
 1. numer kolejny,
 2. datę i godzinę wpisu,
 3. imię i nazwisko pacjenta,
 4. numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,
 5. rozpoznanie lub powód przyjęcia,
 6. adres pacjenta,
 7. numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem,
 8. termin udzielenia świadczenia,
 9. imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu.
 1. W przypadku świadczeń realizowanych na zasadach, o których mowa w § 13 ust. 2, pacjent lub osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3 przywołanego paragrafu, jest obowiązana:
 1. dostarczyć do Recepcji oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących,

 albo

 1. udostępnić Centrum Medyczne Green Beauty Clinique, przed dokonaniem wpisu na listę oczekujących, kod dostępu do skierowania w postaci elektronicznej oraz 

 

 

nr PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 1. Skierowanie w postaci papierowej może zostać wysłane na adres Centrum Medyczne Green Beauty Clinique wskazany w § 5 ust. 1 polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada    2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; Centrum Medyczne Green Beauty Clinique nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przez operatora przesyłki i spowodowane tym konsekwencje.
 2. Zasady określone w ustępie poprzednim  dotyczą również złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
 3. Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 4. Skierowanie, nie jest wymagane, m. in.   do świadczeń:
 1. dla osób chorych na gruźlicę;
 2. dla osób zakażonych wirusem HIV;
 3. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych;
 4. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 5. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 6. dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 1. innych określonych obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938).
 1. W przypadku skreślenia pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia 

świadczenia albo zakończenia przez Centrum Medyczne Green Beauty Clinique wykonywania umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej Centrum Medyczne Green Beauty Clinique:

 1. zwraca pacjentowi oryginał skierowania, w przypadku skierowania w postaci papierowej,

 

 

 

 albo

 1. umożliwia ponowne użycie skierowania w postaci elektronicznej przez odpowiednią zmianę jego statusu w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji

w ochronie zdrowia, w przypadku skierowania w postaci elektronicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1845).

 1. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi 

w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938).

 1. W razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym Centrum Medyczne Green Beauty Clinique, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie pacjenta o nowym terminie.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Centrum Medyczne Green Beauty Clinique informuje pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie; przepis ten dotyczy także przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy; w przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, Centrum Medyczne Green Beauty Clinique informuje o możliwości zmiany terminu następnego pacjenta z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.
 3. W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie przewidzianym przez zapisy niniejszego regulaminu lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Centrum Medyczne Green Beauty Clinique.
 4. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.
 5. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. 

 

 

 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

§ 20

 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, 

współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, wykonującym działalność leczniczą udzielają informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
 3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
 4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnienie

§ 21

 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 2. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

 

 

 1. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 2. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique udostępnia dokumentację medyczną również:
 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym 

do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

 1. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 160), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 2. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 160), osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 3. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 4. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 5. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 6. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 7. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 8.  komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

 

 

 

 

 1. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 2.  wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2004 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318), w zakresie prowadzonego postępowania;
 3.  spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2004 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318);
 4.  osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1845) , w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 5.  członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie Centrum Medyczne Green Beauty Clinique lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych.
 2.  Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum Medyczne Green Beauty Clinique pobiera opłaty w kwotach: 
 1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 8,50 zł,
 1. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
 2. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 4,70 zł.
 1. Zmiana wysokości opłat, o których mowa w poprzednim ustępie, odbywa się decyzją Zarządu Centrum Medyczne Green Beauty Clinique przez zmianę Regulaminu oraz umieszczenie na informacji na stronie www.klinika-laserowa.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

§ 22

 1. Centrum Medyczne Green Beauty Clinique udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane nieodpłatnie, w razie zawarcia przez Centrum Medyczne Green Beauty Clinique umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, bądź innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Medyczne Green Beauty Clinique nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat od pacjentów.
 3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wynoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego.

§ 23

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych; w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania. Zmiana cennika, o którym mowa w tym ustępie, odbywa się decyzją Zarządu Centrum Medyczne Green Beauty Clinique i jego umieszczenie na stronie www.klinika-laserowa.pl.

§ 24

Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia.

 

 

§ 25

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez Zarząd Centrum Medyczne Green Beauty Clinique i wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik nr 1 - Schemat struktury organizacyjnej,
 2. Załącznik nr 2 - Cennik opłat za świadczenia.

 

 

 

 

 

Chorzów, dnia 12 stycznia 2021 r.

 

Prezes Zarządu

Katarzyna Necelska

 

 


Umów wizytę w naszej klinice!

Zapraszamy na bezpłatną konsultacje z naszymi specjalistami medycyny estetycznej.